Regulamin świadczenia usług sklepu midoritea4me.pl

 

1 Informacje wstępne

Midoritea4me.pl jest sklepem internetowym, za pośrednictwem którego zarejestrowani użytkownicy mogą nabywać herbatę oraz utensylia herbaciane. Właścicielem jest firma MRC Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 30 lok. 32, 00-116 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP: 525 247 53 08, REGON: 142 260 053 zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać, korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@midoritea4me.pl

Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie midoritea4me.pl.

 

2 Podstawowe dane dotyczące firmy i definicje

 1. Sprzedającym jest spółka MRC Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000349712.

Spółka zarejestrowana jest pod numerem NIP: 5252475308, REGON: 142260053

 1. Definicje
  1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18. Lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
  3. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
  4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
  5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
  6. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
  7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
  8. Sklep Internetowy Midori Tea4Me – serwis internetowy dostępny pod adresem www.midoritea4me.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
  9. Usługodawca – MRC Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
  10. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827).
  11. Strona – Usługodawca lub Klient.
  12. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.midoritea4me.pl
  13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

3 Wymagania techniczne

 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem midoritea4me.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
 2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari.

 

4 Składanie zamówień

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie Midori Tea4Me są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Wszystkie ceny podane na Stronie Sklepu są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 4. Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie sklepu i wypełnić wskazany na tej stronie formularz.
 5. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwego produktu, wybór liczby sztuk i kliknięcie znaku „kupuję”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.
 6. Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w siedzibie midoritea4me.pl bez dodatkowej opłaty.
 7. Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.
 8. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail potwierdzający przyjęcie zamówienia.
 9. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia, prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail.
 10. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 11. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 12. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 13. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

 

5 Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.
 3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
 4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „cennik transportu”.
 5. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
 6. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (PayU, PayPal) lub przelewem na konto bankowe sklepu.

 

6 Odbiór towaru

 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Litwy, Łotwy, Republiki Czeskiej, Słowacji, Węgier, Słowenii, Chorwacji, Białorusi, Ukrainy, Rosji
 2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

 

7 Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Klient, który w Sklepie Internetowym zawarł Umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: Sklep internetowy-Midoritea4me, MRC Group Sp.zo.o., Gzy 11, 06-126 Gzy, województwo mazowieckie lub na adres e-mail: biuro@midoritea4me.pl
 2. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy Sprzedaży w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.
 4. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Usługodawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Klienta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży po zgłoszeniu przez Klienta żądania rozpoczęcia wykonywania Usługi dodatkowej przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie Sprzedaży ceny lub wynagrodzenia.
 6. Klient nie ponosi kosztów:

1) świadczenia usług, za czas do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jeżeli: i) Usługodawca nie poinformował Konsumenta o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, a także o wzorze formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w Załączniku nr 1 do Regulaminu i skutkach jego wykonania lub ii) Klient nie żądał zgodnie z Ustawą spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży;

2) dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli: i) Klient nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, lub ii) Klient nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży w chwili udzielania takiej zgody, lub iii) Usługodawca nie dostarczył Klientowi potwierdzenia zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

7. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

8. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

10. Towar powinien być zwrócony na adres: Sklep internetowy-Midoritea4me, MRC Group Sp.zo.o.,  Gzy 11, 06-126 Gzy, województwo mazowieckie

11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że Usługodawca nie poinformował Klienta o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z Ustawą.


8 Procedura reklamacji

 1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Klientowi przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy. Reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Usługodawcy.
 2. Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek Usługodawcy, który pokrywa związane z tym koszty.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Klientowi wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, Usługodawca zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
 4. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, midoritea4me.pl informuje o tym Klienta mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Klienta – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Klienta. Koszty przesyłek ponosi Usługodawca.

 

9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

 

10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez właściwy Sąd powszechny.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, że do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. Data opublikowania regulaminu: 2015 r.

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

 

Imię i nazwisko Klienta……………………………………….

Adres korespondencyjny……………………………………..

…………………………………………………………………………

E-mail……………………………………………………………….

Nr telefonu………………………………………………………..

Miejscowość, data

Sklep internetowy-Midoritea4me, MRC Group Sp.zo.o.,

Gzy 11, 06-126 Gzy, województwo mazowieckie

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 

 

Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014 r. poz.827) odstępuję od umowy ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zawartej dnia………………………………………………….w…………………………………………… której przedmiot został mi doręczony w dniu …………………………………………………………………………………………………………… Proszę o zwrot kwoty………………..zł (słownie: …………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..) na konto nr………………………………………………………………………………………………………………….….  lub przekazem pocztowym na adres …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Zwracam……………………………………………………………………………..towar nieużywany, w stanie niezmienionym.

podpis Klienta